Esporos E Seringas

Ban Hua Thanon Print or Syringe

Add Review

Ban Hua Thanon Print or Syringe

An other beautiful cubensis strain from Thailand.